Podstawa wpisu zmiany składu osobowego spółki cywilnej w księdze wieczystej nieruchomości

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL. Radca prawny. Ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego, w szczególności z zakresu prawa spółek.

W uchwale składu 7 sędziów z 10 czerwca 2011 r. (III CZP 135/10) Sąd Najwyższy orzekł, że jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość albo prawo wieczystego użytkowania, wystarczającą podstawą wykreślenia w księdze wieczystej wspólnika występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce, złożone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.; dalej jako: KWU).

Sąd Najwyższy podzielił tym samym pogląd, że formą oświadczenia woli o wypowiedzeniu udziału w spółce cywilnej rządzą wyłącznie przepisy art. 860 § 2 w zw. z art. 77 KC – niezależnie od tego, jakie składniki majątkowe wchodzą w skład wspólnego majątku wspólników. Skutki ustąpienia wspólnika, polegające na zmianie kręgu współuprawnionych do niepodzielnej ręki, wynikają ex lege i nie są zazwyczaj objęte treścią oświadczeń woli stron. Wskazana w uchwale forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym nie jest przesłanką ważności oświadczenia o wypowiedzeniu udziału, ale skuteczności wniosku o zmianę wpisu w księdze wieczystej nieruchomości objętej wspólnością łączną wspólników. Nawet w wypadku jej niezachowania dochodzi zatem do [Read more…]