Primaaprilisowa zmiana KSH – czyli o ubocznych skutkach projektu S-24

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL. Radca prawny. Ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego, w szczególności z zakresu prawa spółek.

W dniu 1 kwietnia 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 531), wprowadzającą istotne uproszczenia procesu inkorporacji spółek z o.o. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 4 kwietnia 2011 r. i wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., po blisko 8-miesięcznym okresie vacatio legis. Do najważniejszych zmian wprowadzonych nowelą należy m.in. zwolnienie z konieczności zachowania formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy umowa spółki (akt założycielski) jest zawierana przy pomocy udostępnianego w sieci, interaktywnego formularza opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz opatrzona podpisem elektronicznym, brak konieczności wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przed zgłoszeniem spółki do rejestru przedsiębiorców (powinno to nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpisania spółki do rejestru), a także zobligowanie sądu rejestrowego do rozpoznania wniosku o wpis złożonego drogą elektroniczną w ciągu jednego dnia (z tego względu w toku prac legislacyjnych projekt zawarty w druku sejmowym nr 3658/VI kad. był określany potocznie jako S-24).

Na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy nowelizującej w art. 167 KSH, regulującym załączniki do zgłoszenia spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców, dodano nowe przepisy § 4 i 5. W rezultacie, artykuł ten uzyska brzmienie następujące [Read more…]

Podstawa wpisu zmiany składu osobowego spółki cywilnej w księdze wieczystej nieruchomości

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL. Radca prawny. Ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego, w szczególności z zakresu prawa spółek.

W uchwale składu 7 sędziów z 10 czerwca 2011 r. (III CZP 135/10) Sąd Najwyższy orzekł, że jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość albo prawo wieczystego użytkowania, wystarczającą podstawą wykreślenia w księdze wieczystej wspólnika występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce, złożone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.; dalej jako: KWU).

Sąd Najwyższy podzielił tym samym pogląd, że formą oświadczenia woli o wypowiedzeniu udziału w spółce cywilnej rządzą wyłącznie przepisy art. 860 § 2 w zw. z art. 77 KC – niezależnie od tego, jakie składniki majątkowe wchodzą w skład wspólnego majątku wspólników. Skutki ustąpienia wspólnika, polegające na zmianie kręgu współuprawnionych do niepodzielnej ręki, wynikają ex lege i nie są zazwyczaj objęte treścią oświadczeń woli stron. Wskazana w uchwale forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym nie jest przesłanką ważności oświadczenia o wypowiedzeniu udziału, ale skuteczności wniosku o zmianę wpisu w księdze wieczystej nieruchomości objętej wspólnością łączną wspólników. Nawet w wypadku jej niezachowania dochodzi zatem do [Read more…]

LawBlog.pl – startujemy!

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL. Radca prawny. Ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego, w szczególności z zakresu prawa spółek.

Współczesne prawo handlowe staje się dziedziną coraz bardziej skomplikowaną i podlega ustawicznym, a ostatnio niezwykle dynamicznym zmianom. Procesy te determinuje przede wszystkim samo życie: szybki postęp technologiczny, globalizacja, specjalizacja i intensywność obrotu gospodarczego etc. W środowisku naukowym i gospodarczym toczy się także wiele interesujących dyskusji dotyczących optymalnego kształtu i filozofii stanowionych w tej mierze rozwiązań. Wskazana dynamika sprawia, że przekaz informacji i wymiana poglądów nie zawsze może być prowadzona w zadowalający sposób na łamach tradycyjnych czasopism prawniczych. W związku z tym, w gronie pracowników Katedry Prawa Handlowego KUL powstał pomysł stworzenia cyfrowego medium, które w części ma zapełnić tę lukę. Efektem naszych starań jest prezentowany blog prawniczy „LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego”, o statusie czasopisma elektronicznego zarejestrowanego w Rejestrze Dzienników i Czasopism. [Read more…]