Archives for Kwiecień 2018

Niedopuszczalność ogłoszenia upadłości w toku postępowania restrukturyzacyjnego – konsekwencje procesowe

Piotr Kędzierski
Asystent w Katedrze Prawa Handlowego KUL. Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (dalej: PrUp) nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. Przepis wyraża zasadę pierwszeństwa postępowania restrukturyzacyjnego przed postępowaniem upadłościowym. Zapewnia realizację celu postępowania restrukturyzacyjnego, jakim jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne, dalej: PrRes). Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala na kontynuowanie działalności przez przedsiębiorcę i uniknięcie jego likwidacji.

Procesowym wyrazem pierwszeństwa postępowania restrukturyzacyjnego przed postępowaniem upadłościowym jest wprowadzony wymóg rozpoznania w pierwszej kolejności wniosku restrukturyzacyjnego, jeżeli równocześnie wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 9b ust. 1 PrUp). Stosownie do art. 9b ust. 2 PrUp sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku dłużnika. Natomiast jeżeli interes wierzycieli jest zagrożony, sąd upadłościowy może przejąć do rozpoznania wniosek restrukturyzacyjny, a nawet – gdy przejęcie do wspólnego rozpoznania prowadziłoby do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości ze szkodą dla wierzycieli – rozpoznać wniosek o ogłoszenie upadłości od razu (art. 9b ust. 3 i 4 PrUp).

Jeżeli wniosek o restrukturyzację nie został [Read more…]