Archives for Wrzesień 2013

Czy syndyk bez licencji może pracować dalej? Status prawny syndyka bez licencji w postępowaniach dotyczących masy upadłości

Michał Hałasa
Asystent w Katedrze Prawa Handlowego KUL. Radca prawny.

W ostatnich miesiącach przedmiotem żywej dyskusji stał się problem dopuszczalności działania w postępowaniach upadłościowych przez osoby wyznaczone do pełnienia funkcji syndyka, wpisane na listy kandydatów na syndyków prowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości (Dz. U. z 1998 r., Nr 55, poz. 359), które w wyznaczonym przepisami terminie nie złożyły egzaminu państwowego i nie uzyskały licencji.

Brak precyzji ustawodawcy

Problem ów powstał na skutek nieprecyzyjnej regulacji zawartej w ustawie z 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2009 Nr 123, poz. 850, r., dalej LicSyndU).

Zgodnie z art. 2 tejże ustawy „licencja uprawnia do wykonywania czynności syndyka”. Na podstawie art. 25 LicSyndU osoby wpisane na listy prowadzone przez prezesów sądów okręgowych mogły być powoływane do pełnienia funkcji syndyka przez okres nie dłuższy niż trzy lata od daty wejścia w życie ustawy o licencji syndyka [tj. od 10 października 2007 r. do 10 października 2010r., kolejno ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o licencji syndyka (Dz.U. z 2010, Nr 239, poz. 1590, dalej: ust. zm. LicSyndU), czas na uzyskanie licencji syndyka został przedłużony do dnia 5 października 2011 r.].

Rzeczona nieprecyzyjność ustawodawcy polega na [Read more…]