Archives for Październik 2012

Czy przedsiębiorca indywidualny może udzielić prokury?

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL. Radca prawny. Ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego, w szczególności z zakresu prawa spółek.

Regulacja prawna prokury ma w Polsce stosunkowo długą tradycję[1]. Jak na nasze warunki, jest też relatywnie stabilna: poświęcone prokurze przepisy art. 1091-1099 k.c.[2], wprowadzone ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny[3], w znacznej mierze nawiązują bowiem do rozwiązań przedwojennych.

Mimo to, występują na jej tle – niekiedy dość istotne – wątpliwości, dotyczące przede wszystkim legitymacji czynnej do udzielenia prokury. Jest to do pewnego stopnia zrozumiałe, jeśli zestawić treść art. 43 i art. 1091 § 1 k.c. oraz art. 36 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Krajowym Rejestrze Sądowym[4]. Do problemu „materialnego” czy też „formalnego” (rejestrowego) rozumienia określenia „przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu” użytego w art. 1091 § 1 k.c. starałem się już odnieść przy innej okazji[5]. Jak się okazuje, w dalszym ciągu pozostaje jednak aktualne – niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia – pytanie o dopuszczalność udzielenia prokury przez osobę fizyczną prowadzącą (według dawnej nomenklatury) ewidencjonowaną działalność gospodarczą, czyli tzw. przedsiębiorcę indywidualnego. [Read more…]