Archives for Sierpień 2011

Ochrona trwałości bezterminowych umów konsumenckich? Uwagi na tle art. 3853 pkt 15 KC

dr Dariusz Bucior
Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL. Prawnik w Kancelarii BWHS oraz Yingke Várnai BWHS. Twórca portalu Umowa-agencyjna.pl. Autor bloga prawniczego. Obserwuj na Twitterze:@DrBucior

W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony kreujących zobowiązania ciągłe co do zasady każda ze stron zobowiązania może je wypowiedzieć w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn. Zasadę tę wyraża obecnie art. 3651 KC:

Zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu.

Możliwość wypowiedzenia bezterminowego zobowiązania ciągłego znajduje uzasadnienie w potrzebie ochrony wolności jednostki. W ocenie ustawodawcy wolność ta zostałaby nadmiernie (samo)ograniczona w przypadku zaciągnięcia tzw. zobowiązania „wieczystego” (bez możliwości swobodnego wypowiedzenia) lub tzw. zobowiązania długotrwałego (wyłączającego możliwość swobodnego wypowiedzenia przez nadmiernie długi okres).

Jak zauważył R. Trzaskowski [Read more…]

S-24: rozwiązanie rzeczywistego problemu czy próba wyważenia otwartych drzwi?

dr Paweł Zdanikowski
Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL. Sędzia sądu rejonowego. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego, w szczególności z zakresu prawa spółek.

W swoim wpisie pt. Primaaprilisowa zmiana KSH – czyli o ubocznych skutkach projektu S-24 Prof. A. Herbet wskazuje na dwie wadliwości noweli KSH modyfikującej zasady tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i zgłaszania ich do rejestru (chodzi o ustawę z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 92, poz. 531, potocznie określaną jako „S-24”). Wydaje się jednak, że to nie jedyne wątpliwości wiążące się z tą regulacją. W szczególności warto zastanowić się, czy unormowanie to rozwiązuje rzeczywiste problemy podmiotów inkorporujących spółki z o.o.

Z uzasadnienia projektu noweli (druk sejmowy nr 3658) wynika, że jej celem jest ułatwienie i znaczące przyspieszenie zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także uproszczenie związanej z tym procedury. Zbyt długi okres oczekiwania na wpis, wedle uzasadnienia projektu – kilka tygodni, jest bowiem istotną barierą w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Z taką tezą polemizować jest trudno. Rejestracja spółki w ciągu jednego dnia jest zatem niewątpliwie propozycją atrakcyjną i godną uwagi.

Prowadzone w bieżącym roku w Katedrze Prawa Handlowego KUL badania, których ostateczne wyniki opublikowane zostaną jesienią bieżącego roku, pozwalają – choć dopiero w sposób wstępny – na postawienie tezy, że [Read more…]