Archives for Lipiec 2011

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim a umowy leasingu

dr Dariusz Bucior
Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL. Prawnik w Kancelarii BWHS oraz Yingke Várnai BWHS. Twórca portalu Umowa-agencyjna.pl. Autor bloga prawniczego. Obserwuj na Twitterze:@DrBucior

Przepisy KC o umowie leasingu, w szczególności art. 7091 KC zawierający tzw. ustawową definicję umowy leasingu, nie uzależniają swojego zastosowania od tego, w jakim charakterze wystąpi korzystający (leasingobiorca): w roli przedsiębiorcy czy w roli konsumenta. Oznacza to, że przepisy KC znajdują zastosowanie także do umów leasingu konsumenckiego.

Leasing konsumencki stanowi w Polsce zjawisko raczej marginalne. W ostatnim czasie można jednak zaobserwować wzrost zainteresowania tą formą finansowania. Uwarunkowane jest to m.in. zmianami regulacji podatkowych (CIT i PIT) dotyczących opodatkowania stron umowy leasingu, wprowadzonymi ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622).

Duża część problemów związanych z oceną skutków prawnych umów leasingu konsumenckiego powstaje na styku regulacji kodeksowej umowy leasingu (art. 7091 – 70918 KC) oraz przepisów regulujących obrót konsumencki. Jednym z takich zagadnień, z którym wkrótce będzie musiała się zmierzyć teoria i praktyka, jest możliwość stosowania do umów leasingu konsumenckiego przepisów nowej ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715). Ustawa ta stanowi implementację dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (Dz. Urz. UE L 133 z 22 maja 2008 r., s. 66) (dalej: „Dyrektywa”) i zastępuje dotychczasową ustawę z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081).

W literaturze prawniczej zwraca się uwagę na to, że umowa leasingu pełni funkcję kredytową. W ocenie Prof. J. Poczobuta [Read more…]

Primaaprilisowa zmiana KSH – czyli o ubocznych skutkach projektu S-24

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL. Radca prawny. Ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego, w szczególności z zakresu prawa spółek.

W dniu 1 kwietnia 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 531), wprowadzającą istotne uproszczenia procesu inkorporacji spółek z o.o. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 4 kwietnia 2011 r. i wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., po blisko 8-miesięcznym okresie vacatio legis. Do najważniejszych zmian wprowadzonych nowelą należy m.in. zwolnienie z konieczności zachowania formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy umowa spółki (akt założycielski) jest zawierana przy pomocy udostępnianego w sieci, interaktywnego formularza opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz opatrzona podpisem elektronicznym, brak konieczności wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przed zgłoszeniem spółki do rejestru przedsiębiorców (powinno to nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpisania spółki do rejestru), a także zobligowanie sądu rejestrowego do rozpoznania wniosku o wpis złożonego drogą elektroniczną w ciągu jednego dnia (z tego względu w toku prac legislacyjnych projekt zawarty w druku sejmowym nr 3658/VI kad. był określany potocznie jako S-24).

Na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy nowelizującej w art. 167 KSH, regulującym załączniki do zgłoszenia spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców, dodano nowe przepisy § 4 i 5. W rezultacie, artykuł ten uzyska brzmienie następujące [Read more…]

Podstawa wpisu zmiany składu osobowego spółki cywilnej w księdze wieczystej nieruchomości

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL. Radca prawny. Ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego, w szczególności z zakresu prawa spółek.

W uchwale składu 7 sędziów z 10 czerwca 2011 r. (III CZP 135/10) Sąd Najwyższy orzekł, że jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość albo prawo wieczystego użytkowania, wystarczającą podstawą wykreślenia w księdze wieczystej wspólnika występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce, złożone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.; dalej jako: KWU).

Sąd Najwyższy podzielił tym samym pogląd, że formą oświadczenia woli o wypowiedzeniu udziału w spółce cywilnej rządzą wyłącznie przepisy art. 860 § 2 w zw. z art. 77 KC – niezależnie od tego, jakie składniki majątkowe wchodzą w skład wspólnego majątku wspólników. Skutki ustąpienia wspólnika, polegające na zmianie kręgu współuprawnionych do niepodzielnej ręki, wynikają ex lege i nie są zazwyczaj objęte treścią oświadczeń woli stron. Wskazana w uchwale forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym nie jest przesłanką ważności oświadczenia o wypowiedzeniu udziału, ale skuteczności wniosku o zmianę wpisu w księdze wieczystej nieruchomości objętej wspólnością łączną wspólników. Nawet w wypadku jej niezachowania dochodzi zatem do [Read more…]

Czy ważny jest weksel wystawiony „na zlecenie Jana Kowalskiego, lecz nie na jego zlecenie”?

dr Dariusz Bucior
Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL. Prawnik w Kancelarii BWHS oraz Yingke Várnai BWHS. Twórca portalu Umowa-agencyjna.pl. Autor bloga prawniczego. Obserwuj na Twitterze:@DrBucior

Niedawno na blogu Lecha Malinowskiego, w całości poświęconemu zagadnieniom prawa wekslowego, ukazał się krótki post pt. Weksel „nie na zlecenie” nie może być wekslem „na zlecenie”. Post dotyczy oceny prawnej weksli, w których posłużono się formułą typu: „zapłacę na zlecenie Jana Kowalskiego, lecz nie na jego zlecenie”. Formuła, jak łatwo się domyślić, służyć ma wyrażeniu zakazu indosowania weksla. Ryzyko wystawienia takiego weksla pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy wykorzystywany jest blankiet wekslowy zawierający już zwrot: „zapłacę na zlecenie …”.

Autor posta wyraził pogląd, że tego rodzaju weksel jest nieważny.

Na moje zapytanie, wyrażone w komentarzu do posta, jaka jest podstawa prawna sankcji nieważności, Lech Malinowski [Read more…]

LawBlog.pl – startujemy!

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL. Radca prawny. Ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego, w szczególności z zakresu prawa spółek.

Współczesne prawo handlowe staje się dziedziną coraz bardziej skomplikowaną i podlega ustawicznym, a ostatnio niezwykle dynamicznym zmianom. Procesy te determinuje przede wszystkim samo życie: szybki postęp technologiczny, globalizacja, specjalizacja i intensywność obrotu gospodarczego etc. W środowisku naukowym i gospodarczym toczy się także wiele interesujących dyskusji dotyczących optymalnego kształtu i filozofii stanowionych w tej mierze rozwiązań. Wskazana dynamika sprawia, że przekaz informacji i wymiana poglądów nie zawsze może być prowadzona w zadowalający sposób na łamach tradycyjnych czasopism prawniczych. W związku z tym, w gronie pracowników Katedry Prawa Handlowego KUL powstał pomysł stworzenia cyfrowego medium, które w części ma zapełnić tę lukę. Efektem naszych starań jest prezentowany blog prawniczy „LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego”, o statusie czasopisma elektronicznego zarejestrowanego w Rejestrze Dzienników i Czasopism. [Read more…]